Перейти до основного вмісту

Викладачі, які працювали на кафедрі

Круг Юхим Матвійович (24.03.1915 р.‒2.01.1965 р.), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Працював на кафедрі 1.09.1962–31.12.1964. Вів курси механіки, за спогадами його колег і колишніх студентів був відмінним лектором.

Рубаник Василь Павлович (14.01.1917–9.04.1993), доктор фіз.-мат. наук, професор. Фундатор і перший завiдувач кафедри ПММ у 1962–1972 рр. У Чернівецькому університеті працював у 1953–1975 рр. У 1953–1962 рр. на кафедрi диференцiальних рiвнянь. Декан фiзико-математичного факультету в 1960–1961 рр. У 1968–1972 рр. – проректор iз наукової роботи ЧДУ. У 1972 р. організував кафедру МПіК, якою керував у 1972–1976 рр. Докторську дисертацiю «Коливання квазілінійних систем із запізнюючими зв’язками» захистив у 1964 р. Автор двох монографій і біля 80 наукових публікацій. Пiд його керiвництвом, і сумісно з  Є.Ф. Царковим, захищено 16 кандидатських дисертацiй. Організатор у 1965, 1968 і 1972 рр. у Чернiвецькому унiверситетi трьох Всесоюзних міжвузівських конференцій із диференцiальних рiвнянь з аргументом, що вiдхиляється. З 1976 р. працював у Гомельському університеті (Білорусь).

Вчерашнюк Павло Прохорович (02.02.1930–04.12.1987), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Закінчив у 1954 р. фізико-математичний факультет ЧДУ. У  1963 р. захистив кандидатську дисертацію «Застосування методу канонічного усереднення в задачах динаміки штучних супутників Землі». І з цього року працював на кафедрі, доцент із 1965 р. Був деканом фізико-математичного та загальнотехнічного факультетів. Чудовий лектор, читав курси з теоретичної механіки, вищої математики, спецкурс із небесної механіки. Опублікував  понад 40 наукових праць і навчальний посібник.

Ігнатенко (Майданюк) Марія Миколаївна (24.01.1931 р.–14.01.1992 р.), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Працювала на кафедрі з 25.08.1962 р. до 25.08.1972. У 1969 р. захистила кандидатську дисертацію «Дослідження випадкових процесів в лінійних системах з запізненнями». Читала курси з вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, методів обчислень.

Фодчук Василь Іванович (30.01.1936–8.05.1992), доктор фіз.-мат. наук,професор,завiдувач кафедри у 1972–1992 рр. У 1953–1958 рр.  навчався на фізико-математичному факультеті ЧДУ, у 1959–1963 рр. –аспірант Інституту  математики АН. Кандидатську  дисертацію «Деякі питання теорії диференціальних рівнянь із запізненням аргументу» захистив у 1963 р. Із 1962 до 1967 р. працював в Інституті  математики. Докторську  дисертацію «Асимптотичні методи нелінійної механіки в теорії диференціально-різницевих рівнянь» захистив у 1972 р. і в цьому році обраний за конкурсом, а 20 листопада 1972 р. зарахований на посаду завідувача кафедри ПММ. Професор з1976 р. Наукові результати В.І. Фодчука відображені в монографії та 122 публікаціях. Пiд його керiвництвом захищено 8 кандидатських дисертацiй, виконано п’ять госпдоговірних тем. Помер 9 травня 1992 р.,похований в м. Чернівці.

Петро Костянтинович Вигнан (13.04.1936–16.06.2002), асистент кафедриу 1965 р. Надалі інженер, математик-програміст обчислювальної лабораторії. Викладав курс програмування на БЭСМ-4, спецкурс із методів сортування.

Марченко Юлія Іванівна (5.01.1927 ‒ 26.12.2003), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Працювала на кафедрі з 1962 р. до 25.08.1972 р., старший викладач з 1964 р., доцент з 1970 р. Кандидатську дисертацію «Взаємна синхронізація автоколивних систем при наявності хвильових і запізнюючих зв’язків» захистила в 1967 р. Вела курси з вищої математики, методів оптимізації, дослідження операцій.

Ножак Георгій Васильович (17.04.1937–24.06.2005), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Працював на кафедрі з 1964-1972 рр. У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Побудова процесів в амплітудно-імпульсних системах із розподіленими параметрами». Помер і похований у м. Кишиневі. 

Бортей Мирослав Степанович (25.10.1942-12.01.2015),кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Працював на кафедрі з 25 грудня 1973 р. до 31 грудня 2001 р. Доцент з травня 1986 р. Кандидатську дисертацію «Дослідження і побудова квазіперіодичних розв’язків нелінійних диференціально-функціональних рівнянь», захистив у 1980 р. Читав курси з вищої математики, дискретної математики, теорії графів, теорії алгоритмів. Автор і співавтор більше 30 наукових праць і навчальних посібників. 

Царков Євгеній Федорович (8.12.1935–30.10.2018), доктор фіз.-мат. наук, професор.  На кафедрі працював з вересня 1962 р. по червень 1963 р. і з вересня 1968 р. по січень 1972 р. У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Квазілінійні стохастичні диференціально-різницеві рівняння». Разом з В.П. Рубаником започаткували в ЧДУ дослідження різницевих та стохастичних диференціально-функціональних рівнянь. Із 1968 р. по січень 1972 р. завідував обчислювальною лабораторією в університеті. Почесний доктор ЧНУ iменi Юрiя Федьковича (2005 р.).

Садовяк Антон Михайлович (5.01.1944-24.12.2018), кандидат фіз.-мат. наук, доцент.  Випускник кафедри 1965 р., працював із січня 1967 р. до вересня 1985 р. Доцент з 1978 р. Кандидатську дисертацію «Cистеми лінійних стохастичних диференціальних рівнянь» захистив у 1975 р. Вів курси з вищої математики, програмування, методів обчислень, спецкурс з апроксимації сплайнами.

Ярема Петро Федорович (14.12.1935–30.11.2019), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Працював на кафедрі з вересня 1962 р. і до 2000 р. Доцент кафедри з 1973 р. Кандидатську дисертацію «Деякі задачі синхронізації автоколивних систем із запізненням» захистив у 1970 р. Читав курси з вищої математики, теоретичної і прикладної механіки. Опублікував понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Коваль Богдан Омелянович (23.10.1944-11.02.2020). Випускник кафедри 1966 р., з січня 1967 р. працював лаборантом, з 1 вересня 1967 р. і до вступу в аспірантуру 1.10.1970 р. ˗  асистентом кафедри ПММ.

Самойленко Анатолій Михайлович (2.01.1938–4.12.2020), доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України. З 1 вересня 1999 р. по 30 червня 2002 р. і в 2010-2011 н.р.– професор кафедри. Видатний вчений-математик,  засновник наукової школи з теорії багаточастотних коливань та теорії імпульсних систем. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України, премій НАН України, академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України у 1988˗2020 рр. Почесний доктор ЧНУ (2003 р.). Науковий консультант докторських дисертацій Р.І. Петришина і Я.Й. Бігуна, керівник кандидатських дисертацій Я.Р. Петришина і Л.М. Сергєєвої. 
    
Кость (Герасимчук) Галина Тарасівна (5.12.1939–17.05.2021), асистент кафедри з 1962 до 1972 р., інженер із 1972 до 1987 р., у 1987–1995 рр. – старший інженер, завідувач комп’ютерним класом.

Котенко Ніна Володимирівна (1.10.1943-6.11.2022), кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Працювала на кафедрі з 01.09.1967 до 31.08.2010, доцент із 1994 р. Кандидатську дисертацію «Узагальнені динамічні задачі термопружності для масивних тіл» захистила у 1992 р. Вела курси з вищої математики, методів наближених обчислень, практикуму на ЕОМ, спецкурс з кодування інформації. Автор 12 навчально-методичних та понад 30 наукових праць.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності